نویسندگان: يحيي فوزي ـ بهروز پاياب چکيده:شیعیان در جهان اسلام از بعد نظری دیدگاه سیاسی خاصي دارند، اما در عمل، از حکومت‌های مختلفی در شرایط کنونی جهان اسلام دفاع می‌کنند. عوامل مختلفي مي‌تواند در اين مسئله دخيل باشد، اما فرضیه مقاله این است که وضعیت جغرافیايی و ژئوپلتیک شیعیان، نقش مهمی در حمایت عملی آنها […]

نویسندگان: يحيي فوزي ـ بهروز پاياب

چکيده:
شیعیان در جهان اسلام از بعد نظری دیدگاه سیاسی خاصي دارند، اما در عمل، از حکومت‌های مختلفی در شرایط کنونی جهان اسلام دفاع می‌کنند. عوامل مختلفي مي‌تواند در اين مسئله دخيل باشد، اما فرضیه مقاله این است که وضعیت جغرافیايی و ژئوپلتیک شیعیان، نقش مهمی در حمایت عملی آنها از این الگوهای متفاوت دارد.
بنابراین، پرسش اصلی این است که کدام عوامل ژئوپلتيكي بر الگوي سیاسی مورد حمايت شيعيان در کشورهای مختلف اثرگذار بوده‌اند؟ برای بررسی این موضوع، ضمن بحثي تئوریک درباره نحوه تأثير ژئوپلتيك بر اندیشه سیاسی، مي‌کوشيم تا عوامل مهم اثرگذار بر اندیشه سیاسی شیعیان را که موجب حمایت آنها از الگوهای مختلف سیاسی شده است، تبیین کنيم.

کلیدواژه: ژئوپليتيک، شيعيان، انديشه سياسي، ايران، عراق، لبنان، بحرين، پاکستان و افغانستان.