تمدن‌سازی انبیای ابراهیمی؛ فتنه‌ها و راهکارها (مطالعه موردی: حضرت موسی(ع))

نویسندگان: اصغر منتظرالقائم / زهرا سلیمانی

چکیده:
موضوع تمدن‌سازی در حکومت‌های انبیا همواره از موضوعات مهم و چالش برانگیز در حوزه فرهنگ و تمدن بوده است. بی‌تردید، بررسی مصداق‌های تاریخی این مقوله، کمک شایانی در شفافیت موضوع و نظریه‌پردازی‌ها دارد. قرآن کریم برای موسی(ع) دو ویژگی دانایی و توانایی را به کار برده است(قصص: ۱۴).
همین مسئله، توجه حاکمیت الاهی را به ضرورت دانایی و توانایی در نظام حکومت دینی روشن می‌سازد. حضرت موسی(ع) ضمن داشتن این دو صفت، با آگاهی و قاطعیت در برابر فتنه‌های سیاسی و فرهنگی، برنامه‌ای مدون برای اصلاح اجتماعی و دستیابی به جامعه‌ای دینی فراهم کرد. این مطلب محور این پژوهش است.

کلیدواژه‌: حضرت موسی(ع)، حکومت دینی، تمدن‌سازی، پیشرفت و فتنه.

شاید دوست داشته باشید