به گزارش ادیان نیوز، به نقل از روزنامه “پاسایر نویه پرسه”، اعتراضات طرفداران جنبش اسلام ستیز میهن پرستان اروپایی، ضد اسلامی شدن غرب و دیگر جنبش های بیگانه ستیز در شهر درسدن آلمان و دیگر شهرهای بزرگ اروپایی برگزار شد. بر اساس اطلاعات گروه های تحقیقاتی در مراسم مرکزی حامیان پگیدا در پایتخت ایالت زاکسن […]

به گزارش ادیان نیوز، به نقل از روزنامه “پاسایر نویه پرسه”، اعتراضات طرفداران جنبش اسلام ستیز میهن پرستان اروپایی، ضد اسلامی شدن غرب و دیگر جنبش های بیگانه ستیز در شهر درسدن آلمان و دیگر شهرهای بزرگ اروپایی برگزار شد.
بر اساس اطلاعات گروه های تحقیقاتی در مراسم مرکزی حامیان پگیدا در پایتخت ایالت زاکسن آلمان حدود 8 هزار نفر شرکت کردند. معترضان شعارهای مرکل باید برود سر داده و اعلام مقاومت کردند.
علاوه بر این اعتراضات گسترده مخالفان این جنبش نیز در این شهر برگزر شد. پلیس به صورت گسترده در محل اعتراضات حضور داشت اما حادثه قابل توجهی اعلام نشد.
از لهستان، فرانسه، انگلیس، لتونی و دانمارک نیز تجمع چند صد شرکت کننده در اعتراضات حامیان جنبش پگیدا گزارش شده است. در پراگ درگیری هایی بین معترضان مخالف و حامی جنبش پگیدا گزارش شده است. معترضان بطری و ترقه به سمت هم پرتاب می کردند. حدود 1500 نفر از این گروه اسلام ستیز در پراگ در مخالفت با مهاجران شعار توقف روند مرکلیزه شدن اروپا را سر دادند.
در کاله و کپنهاگ نیز اعتراضات صد نفری گزارش شده که دستگیری هایی هم وجود داشته است.
در جنوب فرانسه نیز حدود 200 معترض علیه پناهندگان اعتراض کردند و در ورشو نیز اعتراضات 350 نفره گزارش شده است. در استرالیا نیز این گروه اسلام ستیز تجمع 400 نفره ای را برگزار کردند.
معترضان حامی پگیدا پناهندگان را خطری برای آزادی و امنیت اروپا ارزیابی کردند.
“کاتیا کیپینگ”، رئیس حزب چپ آلمان این انتقاد را به جنبش پگیدا وارد می کند که عرصه را برای خشونت های نژاد پرستانه آماده می کند.
همزمان حدود 2هزار نفر در درسدن آلمان بعد از ظهر روز گذشته در حمایت از رواداری و کرامت انسانی و در مخالفت با نژاد پرستی اعتراض کردند.
منبع: تسنیم