دو علت شکست جوان‌ها در زندگی / فیلم

ادیان نیوز: ما محدودیت‌ها را باید بپذیریم، این شرط زندگی است! کدام جوان‌ها جوان‌های آماده‌ای برای زندگی نیستند؟ جوان‌هایی که انگیزۀ قوی برای زندگی ندارند، جوان‌هایی که محدودیت‌های زندگی را حاضر نیستند بپذیرند. 
منبع: فرهنگ
شاید دوست داشته باشید