معرفی کتاب| رویکرد یهودیت به ادیان دیگر

از این رو، در پژوهش حاضر مسئلۀ تکثر دینی در یهودیت از منظر درون دینی یعنی از دیدگاه کتاب مقدس، سنت حاخامی و متفکران دوره‌های مختلف تاریخی بررسی می گردد.

0

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)؛ امروزه جوامع دینی به طور عام، محافل علمی به طور خاص و حوزۀ دین‌پژوهی و فلسفۀ دین به طور اخص با موضوع تکثر و تنوع ادیان دست به گریبان‌اند.

این موضوع بیشتر از نگاه برون‌دینی و فلسفۀ دین نگریسته می‌شود، اما اندیشمندانی که در این خصوص تأمل و تفکر کرده‌اند، خواسته یا ناخواسته، علاوه بر بحث‌های برون‌دینی، برای اقناع هم‌کیشان خود به متون مقدس و سنت دینی نیز استناد می‌کنند، و مؤیداتی برای دیدگاهشان می‌یابند.

از این رو، در پژوهش حاضر مسئلۀ تکثر دینی در یهودیت از منظر درون دینی یعنی از دیدگاه کتاب مقدس، سنت حاخامی و متفکران دوره‌های مختلف تاریخی بررسی می گردد.

ناشر: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
نویسنده: رضا گندمی نصرآبادی
صفحه: ۲۲۰
نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: زمستان ۹۴
قیمت: ۱۷۰۰۰۰ ریال