الگوی اشو در مسائل جنسی ۲۶ مهر ۱۳۹۴

الگوی اشو در مسائل جنسی

کسانی که با کتاب‌های اشو آشنایی داشته باشند، این نکته را دریافته‌اند که سخنان اوشو مجموعه‌ای از سخنان و دعاوی متناقض و متضاد است. گاهی به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا بودا در حال سخن گفتن است. کاملا متأثر از ادیان و آیین‌های هندی است. گاهی سخنان نیچه و مارکس و انگلس را تقریر می‌کند و به دنبال جامعه‌ای کاملا کمونیستی است...

اُشو
چیزی یافت نشد !