تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور دسته

اُشو

الگوی اشو در مسائل جنسی

اوشو مسائل جنسی و سکس را امری مقدس و مهم‌ترین نیروی زندگی دانسته و همگان را از نکوهش سکس برحذر داشته و معتقد است همۀ دگرگونی‌های زندگی از طریق این نیرو رخ می‌دهد. سکس را مقدمۀ عبادت می‌داند.