مرور دسته

یادداشت

آزادی قدس، آرمان ادیان ابراهیمی

کارشناس مسائل خاورمیانه: صهیونیسم می‌داند که غرب که پناه اصلی او در این تاریخ ۷۲ ساله بوده اینک گرفتار انبوه حوادث است و نمی‌تواند کمکی به ادامه حیات صهیونیسم نماید.

خدایِ انباری‌نشین؛ خدا در عصر کرونائیسم

مایلم در اینجا اندکی من‌باب یکی از موضوعات تئولوژیک، اما مرتبط با بیماریِ کرونا پر چانگی کنم. من عنوان این بحث را «خدایِ انباری‌نشین» گذاشته‌ام. بگذارید با یک تمثیل آغاز کنم و آنگاه به شرح مختصری دست…