مرور دسته

گفت‌و‌گوی ادیان

خیابان سی تیر و گذرگاه ادیان

 خیابان سی تیر یادآور قیام ایرانیانی است که جان خود را برای آرمان‌های ایران، کشوری با هموطنانی از ادیان الهی و فرق مختلف اسلامی و اقوام مختلف فدا کردند.