مرور برچسب

امام حسن مجتبی (ع)

بسوی صلح توحیدی یا صلح پایدار

به نظر ادیان الهی ودرراس آن اسلام ، راه اصلی وصول به آرامش، دست یازیدن به «صلح توحیدی» است .صلح توحیدی صرفا به معنای اجتناب از جنگ میان انسانها نیست و از دیدگاه انسان محوری نشأت نمی گیرد . صلح توحیدی…