مرور برچسب

جوانان و دین

دین‌گریزی جوانان در غرب

ردنا (ادیان‌نیوز) / در کشورهای غربی نسل جوان بعضاً به ادیان سنّتی پشت کرده و جای دین را با اعتقاد به معنویتِ جدای از دین و فعالیت‌هایی مثل تاروت، ستاره‌بینی، مدیتیشن، انرژی‌درمانی پر کرده‌اند. البته…