مرور برچسب

دکتر باقر طالبی دارابی

درباره نیایش، نیایشگر و وضعیت مطلوب نیایش!

جایگاه نیایش و دعا در زندگی فردی و جمعی مردم چگونه بوده است و اینک با توجه به شکاف نسلی چگونه است؟ آیا این وضعیت مطلوب است یا خیر؟ چه ساز و کاری میتوان برای این تجربه فردی و درونی برای افراد ایجاد…