تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

زیدیان

ببینید| شیعیان غالی 

شیعیان غالی (غلو کننده) حدود نیمه نخست قرن اول هجری در قلمرو دنیای اسلام پا نهادند و ظاهر شدند.