تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور برچسب

سبک زندگی اسلامی

نقد خود یا دیگری؟ اولویت معنویت‌پژوهی کدام است؟

بسیاری از پژوهشگران معنویت و نیز مراکز علمی، عمده تلاش خود را معطوف به نقد معنویت‌های جدید و عرفان‌های نوظهور کرده‌اند. دراین‌بین سؤال مهمی وجود دارد که کمتر موردتوجه قرار گرفته است: اولویت پژوهشی ما…

حاکمیت، مراقب و محافظ کلیت و امنیت کشور است

یکی از مسلماتی که همه فرق، ادیان و ملت ها آن را پذیرفته اند مسئله حاکمیت در جامعه است، چرا که جامعه باید نظامی داشته باشد تا آن را اداره کند و اگر جامعه ای نظام نداشته باشد دشمنان بر آن مسلط می شوند و…