بایگانی‌ سوفسطائیان
روان جاودان جهان ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

روان جاودان جهان

اهتمام مرد برای شناسایی عصر خودش كاریست پر از دشواری‌ها. زیرا كسی‌كه در عصر خودش زندگی می‌كند نمی‌تواند نظری مجرد و مستقل داشته باشد. با این همه چون ما موجودات ذی‌شعور هستیم ناچار در مقام پرسش می‌آییم كه...