بایگانی‌ نهمین کنگره بین المللی امام سجاد(ع)
امام سجاد(ع) بوسیله دعا درصدد حل مشکلات زمان خویش برآمد ۰۴ مهر ۱۳۹۸
نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس:

امام سجاد(ع) بوسیله دعا درصدد حل مشکلات زمان خویش برآمد

یوناتن بت کلیا گفت: امام سجاد(ع) پس از قیام عاشورا با بهره گیری از قالب دعا درصدد حل مشکلات زمان خویش برآمد.