بایگانی‌ گردشگری در مسیحیت
گردشگری باید بخشی از الهیات شود ۰۴ شهریور ۱۳۹۸
يادداشت چمدانى ٣١/

گردشگری باید بخشی از الهیات شود

کلیسا تاکنون موضوع گردشگری را در چارچوب الهیات و اخلاق بررسى نكرده، و لازم است اين پدیده از منظرِ الهیاتی مورد تأمل قرار گيرد تا بتوان تبیینی مسیحی در مقابل مسائلی که گردشگری پدید آورده ارائه كرد و به تدریج جامعه را از پیامدهای جبران‌ناپذیر گردشگری آگاه ساخت.

تأملی درباره «الهیات گردشگری» در کافه چمدون ۰۳ مرداد ۱۳۹۸
یادداشت چمدانی ۲۶/

تأملی درباره «الهیات گردشگری» در کافه چمدون

مشاهده این گونه فرصت‌ها در کنار تهدیدها، کلیسا را به تعدیل نگاه سنّتی خود واداشت و این ویژگیِ الهیات مدرن که با نگاهی فرهنگی و نه ایدئولوژیک به دنبال تبیین خویش است-  منجر به همدلی بیش‌تر کلیسا با  صنعت گردشگری شد. تکاپوی کلیسا برای یافتن راههاى نو در مواجهه با گردشگری، برای الهیات مسیحی کارکردی به دنبال داشت که آن برساخت الهیات نوینى به نام الهیات گردشگرى بود.