بایگانی‌ گفتگوی قرآنی
مسئله مهدویت؛ موضوعی بین المللی است ۱۲ آبان ۱۳۹۸
عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب:

مسئله مهدویت؛ موضوعی بین المللی است

مسئله منجی یک موضوع بین المللی و مفهومی فراتر از ادیان و مذاهب مختلف است.