نویسنده : محمدرضا برته چكيده : آيين يهود نيز مانند هر دين ديگري جنگ را بسان واقعه انکار ناپذير حيات بشر قلمداد کرده و ابعاد اين واقعيت را کاويده و کوشيده است تا در سايه درنگ در خور توجه دانشوران شريعت موسوي ضوابط و مرام‌نامه روشني از اقدام بدان و راهبري جنگ به دست دهد.در […]

نویسنده : محمدرضا برته

چكيده :

آيين يهود نيز مانند هر دين ديگري جنگ را بسان واقعه انکار ناپذير حيات بشر قلمداد کرده و ابعاد اين واقعيت را کاويده و کوشيده است تا در سايه درنگ در خور توجه دانشوران شريعت موسوي ضوابط و مرام‌نامه روشني از اقدام بدان و راهبري جنگ به دست دهد.
در اين راستا هلاخاهاي مربوط به ملحمت ميصوا رخ نموده است. ملحمت ميصوا يک جنگ واجب يهودي است که هدف از آن استمرار حاکميت بني اسرائيل بر ارض موعود و دفاع از کيان يهود است. اما تجربه برقراري حکومت و استقرار پادشاهي از سويي و مواجهه دانشمندان يهودي با ساختارهاي حکومتي نوين از سوي ديگر طرح مسئله جنگ مشروع با عنوان ملحمت رشوت را زمينه‌ساز شد. ملحمت رشوت به پادشاه اجازه مي‌دهد تا جنگ ‌توسعه طلبانه يهودي که جنبه دفاعي ندارد را با آرمان گسترش جغرافيا يا اعتلاي حاکميت يهود آغاز کند و تا تسليم دشمن يا نابودي او ادامه دهد.

كليد واژه‌ :  ملحمت ميصوا، ملحمت رشوت، مشروعيت جنگ، موسي، ابراهيم، لوط.