نویسنده : علي اميرخاني چکيده : نوسلفيه يکي از جريان‌هاي کلامي معاصر است که ضمن پذيرش کليات سلفي‌گري، برخي از اصول و مباني سلفيه را به نقد کشيده يا تعديل کرده است. ابوالاعلي مودودي با نگاهي نو به مسائل ديني و مذهبي و با شکستن مرزهاي باورهاي جزمي سلفي و ارائه برداشت‌هاي نو و متفاوت، […]

نویسنده : علي اميرخاني

چکيده :

نوسلفيه يکي از جريان‌هاي کلامي معاصر است که ضمن پذيرش کليات سلفي‌گري، برخي از اصول و مباني سلفيه را به نقد کشيده يا تعديل کرده است. ابوالاعلي مودودي با نگاهي نو به مسائل ديني و مذهبي و با شکستن مرزهاي باورهاي جزمي سلفي و ارائه برداشت‌هاي نو و متفاوت، برخي از باورهاي سلفيه را به نقد کشيده و از بنيان‌گذاران جريان نوسلفيه به شمار مي‌‌آيد.
وي «جاهليت» را از دورة پيش از بعثت به يک فرهنگ فرازماني تعريف کرد و ويژگي‌هاي آن را مطرح ساخت. مودودي با ارائه الگوي «تئودمکراسي» و مطرح کردن نظرية «جواز خروج بر حاکم ظالم» و همچنين با ارائه تفسيري متعادل از تئوري «عدالت صحابه»، و نيز با به رسميت شناختن «مذاهب اربعه و مذهب جعفري» و «وحدت اسلامي»، بنيادهاي نظري اين جريان را تبيين کرد. مقالة حاضر در پي آن است تا مهم‌ترين مباني انديشه‌هاي نوسلفي مودودي را با روش توصيفي ـ تحليلي تبيين کند.

کليدواژه : مودودي، نوسلفي‌گري، توحيد، حکومت اسلامي، جاهليت، جهاد، اجتهاد.