مرور برچسب

قرنطینه خانگی

احمد یا فارقلیط!

در تحقیق در این باره به سراغ همکار مسیحی از گرایش کاتولیک رفتم که خود هم استاد الهیات مسیحی در دانشگاه بامبرگ آلمان است و هم یک کشیش مسیحی. او در پاسخ سوالم توضیحی داد

سروش کرونا و ظهور ایمان به دور از هیاهوی جهان

سروش کرونا خود امر به خلوت و دوری از جمعیت می کند، امر به خلوت کردن برای نجات جان زیستی نیست، اگرچه این هم بخش مهمی از آن است، به خلوت خزیدن برای نجات جان معنوی و بازیافتن و نگاه داشت آن است.