بایگانی‌ کرسی علمی ترویجی
کرسی علمی ترویجی «بررسی جایگاه عرفانی اصحاب سر اهل‌بیت(ع)» ۳۰ مهر ۱۳۹۸

کرسی علمی ترویجی «بررسی جایگاه عرفانی اصحاب سر اهل‌بیت(ع)»

دانشگاه ادیان و مذاهب با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی «بررسی جایگاه عرفانی اصحاب سر اهل‌بیت(ع)» را برگزار می‌کند.