تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

کرونا

عضو جامعه کلیمیان اصفهان مطرح کرد:

تحقق حقوق بشر واقعی در سایه وحدت کلمه

عضو جامعه کلیمیان اصفهان گفت: اگر اقوام و ادیان به وحدت کلمه‌ای برسند که امام خمینی(ره) بر آن تأکید داشتند، حقوق بشر واقعی تحقق می‌یابد.

اخبار کوتاه زرتشتیان ایران/ از تقدیر از فرزندآوری خانوده های کرمانی تا تهیه تبلت برای دانش آموزان نیازمند

برگزاری گرامیداشت روانشاد ارباب، ارسال کتاب هدیه های آسمانی برای دانش آموزان، تقدیر از فرزندآوری خانواده های کرمانی و تهیه تبلت برای دانش آموزان نیازمند عناوین اخبار کوتاه زرتشیان است.