تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

چرایی فرقه بودن بهائیت

نویسندگان: زاهد غفاری هشجین ،عباس کشاورز شکری ،حمید اکار

چکیده:

این مقاله، به بررسی چرایی فرقه بودن بهائیت می پردازد که با رویکرد تحلیل اسنادی تدوین یافته است. یافته های این مقاله حاصل بررسی این سوال اصلی است که چرایی فرقه بودن بهائیت چیست و چگونه ویژگی های یک فرقه قابل انطباق بر آن است؟ نتیجه پژوهش نشان می دهد که بهائیت از نظر علمای اسلام و مراجع تقلید، با توجه به انحراف از اصول و فروع مسلم اسلام، یک فرقه ضاله است.

همچنین بهائیت به علت دارا بودن ویژگی هایی چون: ۱. رهبران با هوش و زیرک، مغلطه گر، مقدس مآب و مستبد؛ ۲. وجود تشکیلات منسجم بیت العدل که شبیه فراماسونری ها عمل می کند و۳. بهره برداری از تکنیک های تبلیغی روانشناختی چون کنترل ذهن جهت فریب افراد، برای جذب و نگه داری آنها، یک فرقه است .

کلیدواژه : بهائیت ،فرقه ،اسلام ،رهبران ،تشکیلات

شاید دوست داشته باشید