نویسندگان : حمیرا بذرافکن – علی روحانی – حبیب اح‍م‍دی‌           چکیده : ادبيات هر جامعه اي بازنمودي از شرايط اجتماعي و فرهنگي ـ اجتماعي آن جامعه است، بخصوص در جوامعي كه همواره در معرض استبداد و ظلم پادشاهان و استعمار و استثمار بيگانگان بوده اند، اعتراض به اين ظلم و ستم ها نمود بيشتري […]

نویسندگان : حمیرا بذرافکن – علی روحانی – حبیب اح‍م‍دی‌          

چکیده :

ادبيات هر جامعه اي بازنمودي از شرايط اجتماعي و فرهنگي ـ اجتماعي آن جامعه است، بخصوص در جوامعي كه همواره در معرض استبداد و ظلم پادشاهان و استعمار و استثمار بيگانگان بوده اند، اعتراض به اين ظلم و ستم ها نمود بيشتري داشته است. ادبيات فارسي نيز سرشار از اشعار شاعران متعهدي است كه با زبان استعاره و كنايه سعي در اعتراض به خفقان موجود داشته اند. پروين اعتصامي هم به عنوان يكي از شاعران متعهد، مصادف با مشروطه به دنيا آمد. اشعار شاعران پس از مشروطه به سوي مسائل اجتماعي و سياسي و تحولات جامعه گرايش پيدا كرد.

پروين نيز در اين فضاي فكري به عنوان يك زن، با ديدي زنانه به انتقاد از ساختارهاي استبدادي پرداخت. با اينكه امروزه بحث هاي زيادي پيرامون فمنيست بودن پروين اعتصامي مطرح مي شود، اما پژوهش حاضر معتقد است وي شاعري معتقد بود كه اشعارش با آموزه هاي اخلاقي و قرآني همراه بود. بررسي اشعار و افكار پروين اعتصامي ثابت مي كند كه او شاعري فمنيست نبود، بلكه شاعري متعهد و انقلابي بود كه به جنسيت (مشكلات زنان)، فرهنگ و اجتماع در قالب آموزه هاي اخلاقي و ديني پرداخت.

کلید واژه : فمینیسم ، جنسیت ، پروین اعتصامی ، نابرابری‌های جنسیتی